Analyse og tilsyn

Hvad?

Et tilsyn er en ekstern gennemgang af et antal sager, med henblik på at indsamle viden om sagsbehandlingskvaliteten og skabe læring i organisationen.

Et ledelsestilsyn er ledelsens egen gennemgang af sagerne, ligeledes med henblik på at indsamle videns til at kvalificere ledelsens beslutninger.

Hvorfor?

Hvad vil I gerne opnå? Er der områder I er særligt bekymret for? Ønsker I at undersøge om en implementering er lykkedes i praksis? Hvad har I undersøgt tidligere og hvordan har organisationen taget imod det? Hvordan er jeres sagsbehandlergruppe sammensat? Hvordan er arbejdet organiseret ?

Alle forløb starter med en grundig forventningsafstemning og tilrettelæggelse af tilsynet.

Tilsyn

Embedsværket og eventuelt ledelsen gennemfører tilsynet, der kan vil omfatte et eller flere fokusområder eller sagstyper. Tilsynet afdækker både forvaltningsretlige, retssikkerhedsmæssige og socialfaglige problemstillinger.

Kommunen modtager en rapport, hvori de væsentligste udfordringer og styrker beskrives. Rapporten indeholder samtidig anbefalinger til et efterfølgende forløb, der kan styrke kommunens sagsbehandling.

Viden udbredes

Et tilsyn omfatter en mundtlig tilbagemelding til afdelingens ledelse og en separat til medarbejdere. Det sikrer fælles forståelse af tilsynets formål og resultater, og giver mest muligt udbytte af det data, som kommunen genererer i tilsynet. Samtidig er medarbejdernes perspektiver vigtige i forhold til det videre forløb.

Handling

Ledelsen beslutter på baggrund af tilsynsrapporten hvor der ønskes forandringer. Embedsværket kan bistå med prioritering og kan også udføre undervisning inden for de udvalgte fokusområder. Se mere her

Opfølgning

Tilsynet kan gentages efter behov i samme eller andre sagstyper. Ønskes der måling på samme sagstyper/sagstrin, anbefales det, at der går mindst 8-10 måneder imellem for at sikre tid til indarbejdelse af nye vaner.

Vil du vide mere om Tilsyn, så kontakt Sanne Møller på 4244 1022 eller sanne@embedsvaerket.dk